FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Cal escriure l’obra amb la tonalitat, número d’opus i nom dels moviments, si en té.
Exemple:
Sonata per a piano núm. 30 en Mi major, op. 109 de Ludwig van Beethoven
3r mov. Andante

Solista

Acompanyant

Segon membre

Tercer membre

Quart membre

Cinquè membre